8 – 2022

Impresum                                                                                                            PDF

Sadržaj

Članci/Articles     

Rezultati arheoloških istraživanja kasnosrednjovjekovnoga groblja sa stećcima na lokalitetu Krešića greblje – Edita Vučić, Marijana Lukačević

Srednjovjekovni motivi na poštanskim markama Hrvatske pošte Mostar u kulturi sjećanja – Ana Zadro, Goran Mijočević

How Vitezovic read Mrnavic – Miroslav Palameta, Victoria Vestić

The Political, Ecclesiastical and National Unrest in Herzegovina and Neighbouring Bosnia during the French Revolution and Napoleonic Wars (1789-1814) – Petar Vrankić

Neuspjela emancipacija. Hrvatska akademska historiografija i parcijalna kolektivna pamćenja – Mladen Ančić

Građanska desnica 1984.-1989. – prilog istraživanju tipologije unutarnjih neprijatelja socijalističke Jugoslavije* – Davor Marijan

The Peak of Jože Plečnik’s Ecclesial Oeuvre: the Parish Church of Saint Anthony of Padua in Belgrade – Miroslav Malinović, Danijela Ucović, Milijana Okilj

Dragutin Lerman u Hercegovini – Milo Jukić

Fenomenološko ispitivanje motiva žene u predmetnome sloju pjesama Veselka Koromana – Jela Sabljić Vujica, Ljiljana Herceg

Recenzije i prikazi / Recensions and Book Reviews

Mijo Džolan – Robert Jolić (prir.), Rama u Drugom svjetskom ratu i poraću, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održana 2. listopada 2021. u Franjevačkom samostanu Rama-Šćit, Rama-Šćit – Zagreb, 2021., 711 str. (Dijana Pinjuh)

Marija Kabrić – Damir Kabrić (ur.), Povijest templara na hrvatskim prostorima, Hrvatski viteški red templara O.S.M.T.H. Veliki priorat, Zagreb, 2021., 219 str. (Dražen Janko)

Enver Ljubović, Stari srednjevjekovni utvrđeni gradovi i kule Cazina i Cazinske krajine, Cazin, 2021., 366 str. (Rašid Durić)

Dijana Korać – Marina Beus, Prošlost u sadašnjosti. Primjeri selektivnoga sjećanja u hodonimima Hercegovine, Crkva na kamenu, Mostar, 2021., 192 str. (Zvonimir Herceg)

Radoslav Dodig, Homo criticus: tekstovi objavljeni u časopisu Status: 2002.-2014., Hercegovačka kulturna baština Bilig, Ljubuški, 2021., 254 str. Tim Bouverie, Politika popuštanja Hitleru: Chamberlain, Churchill i put u rat, Ljevak, Zagreb, 2020., 574 str. (Zvonimir Herceg)

Tim Bouverie, Politika popuštanja Hitleru: Chamberlain, Churchill i put u rat, Ljevak, Zagreb, 2020., 574 str. (Zvonimir Herceg)

In memoriam 

Tihomir Glavaš (1951.-2021.)

Žarko Dugandžić (1957.-2022.)