7 – 2021

Impresum                                                                                                               PDF

Sadržaj

Članci/Articles       

Stupac iz Donje Zgošće kod Kaknja: analiza i interpretacija ikonografskih sadržaja, historijskoga i naručiteljskoga konteksta – Ema Mazrak

Preliminarno izvješće o arheološkim istraživanjima lokaliteta Stari grad Ljubuški – Nina Čuljak, Ante Uglešić

Srednjovjekovni bosansko-humski vladari i velmože u hodonimima Hercegovine – Dijana Korać, Marina Beus

Relations between Christians and Muslims in kadi court registers (sicils) and Franciscan chronicles of the 18th century – Dijana Pinjuh

Apostolski pohod (vizitacija) Katoličkoj Crkvi u Bosni i Hercegovini 1910.-1914. Prvi dio: Uzroci, početak i značenje apostolskoga pohoda u svjetlu suvremenih izvora 1908.-1910. – Petar Vrankić

Nastojanja nadbiskupa Stadlera oko uvođenja kongrue za katolički kler u Bosni i Hercegovini od 1882. do 1910. godine – Milenko Krešić

Borbe za Livno u travnju 1992. godine – prilog istraživanju – Davor Marijan

Mjesta susreta u esejima Dževada Karahasana. Topologija kao kozmogonija – Jela Sabljić Vujica

Leksički arhaizmi u nekim zapadnoštokavskim govorima – Marinka Šimić

Razno/ Miscellaneaus

Sv. Petar na Zavali između romanike i gotike – o poticaju za nedavno sagledavanje mogućega vremena gradnje crkve – Marinko Tomasović

Recenzije i prikazi / Recensions and Book Reviews

Milenko Krešić (ur.), Trebinjsko-mrkanska biskupija u vrijeme posljednjeg vlastitog biskupa Nikole Ferića (1792.-1819.) i nakon njega (Ana Zadro)

Danijel Jelaš, Gradovi donjeg međurječja Drave, Save i Dunava u srednjem vijeku (Goran Mijočević)

Miscellanea Hadriatica et Mediterranea (Goran Mijočević)

Matko Marušić (ur.), Croatia: Past, Present and Future Perspectives (Marija Benić Penava)

Георги Владимиров, Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна България (XIII-XIV в.) (Nina Čuljak)

Marin Sopta – Vlatka Lemić – Marija Benić Penava, Povijest hrvatske političke emigracije u 20. stoljeću (Zvonimir Herceg)

Ivica Šarac, Prošlost kao povijest (Goran Mijočević)

Antal Molnár, Confessionalization on the Frontier. The Balkans Catholics between Roman Reform and Ottoman Reality – Konfesionalizacija na granici. Balkanski katolici između Rimske reforme i Osmanske stvarnosti (Petar Vrankić)