6 – 2020

Impresum                                                                                                                   PDF

Sadržaj

Stećci – (do)sadašnje i nove mogućnosti tumačenja – Damir Zorić

Članci/Articles

Stećci na području Dubrovačkoga primorja – nove spoznaje – Domagoj Perkić

Nova saznanja i problemi u proučavanju mramora (stećaka) sa teritorije Srbije – Emina Zečević

Stećci i srednjovjekovni kulturološki kontekst – Miroslav Palameta

Ikonografska analiza motiva križa na stećcima – Gorčin Dizdar

Interdisciplinarna metoda istraživanja, zaštita i prezentacija stećaka u kontekstu ikonoloških studija – Ivanka Ribarević-Nikolić

Razvoj urbanih naselja u Bosanskom kraljevstvu – primjer Visokoga – Goran Mijočević

Fra Grgo Martić kao posrednik između Katoličke Crkve i osmanlijske vlasti u neobjavljenim ljetopisima Franjevačkoga samostana Kreševo – Milo Jukić

Ličani u okupaciji Bosne i Hercegovine 1878. godine – Nikola Tominac

Paremiološka građa hercegovačke hrvatske periodike na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće – Irina Budimir

Proslave tisućgodišnjice Hrvatskoga Kraljevstva u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na Mostar – Ivica Glibušić

“Ustaše sa strane – s fesovima na glavi!” – Ivica Šarac

Komemoriranje srednjovjekovnih hrvatskih vladara u hodonimima Hercegovine – Dijana Korać, Marina Beus

Recenzije i prikazi / Recensions and Book Reviews

Petar Selem – Inga Vilogorac Brčić, ROMIC II. – Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia II., VI. svezak zbornika Znakovi i riječi. Signa et Litterae, FF press, Zagreb, 2018., 204 str. (Ana Zadro)

Adem Handžić, Nahija Tešanj u 16. stoljeću, Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj, Tešanj, 2019., 115 str., priredio Aladin Husić (Milo Jukić)

Marina Beus, Kolar između srpa i čekića. Položaj Katoličke Crkve i odnos komunističke vlasti prema dijecezanskom svećenstvu u Hercegovini u razdoblju od 1945. do 1966. godine, Crkva na kamenu, Mostar, 2019., 367 str. (Zvonimir Herceg)

Nikša Varezić, Dosta je reći u Rimu da bi se reklo čitavom svijetu. Dubrovačka Republika i Sveta Stolica tijekom 16. i 17. stoljeća, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik, 2018., 392 str. (Zvonimir Herceg)

Antonija Zaradija Kiš – Marinka Šimić, Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku. Studija – transliteracija – faksimil, Hrvatska sveučilišna naklada – Institut za etnologiju i folkloristiku – Staroslavenski institut, Zagreb, 2020., 367 str. (Dijana Pinjuh)